Algemene voorwaarden

Privacybeleid – Bescherming persoonsgegevens – Cookies
Je persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om jou goed van dienst te kunnen zijn. Zoals voor het toezenden van de door jouw gevraagde informatie, inspiratie en/of producten. Je gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
Jouw gegevens kunnen (geanonimiseerd) als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening.

Disclaimer
Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectueel eigendom
De volledige inhoud van deze website (zowel DIY-architecten als jeeigenhuisontwerpjezelf), waaronder onder meer teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s vallen onder het intellectueel eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Geen aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het – tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Verhindering bij een event (workshop, live training, etc.)
Mocht je om welke reden ook verhinderd zijn voor een event, dan mag je iemand anders laten deelnemen in jouw plaats.
Meld je je af tot 4 uur voor aanvang dan kun je jouw deelname doorschuiven naar een volgende keer. Indien het om een eenmalig event gaat, is doorschuiven niet mogelijk en worden alleen proceskosten en eventuele catering doorberekend.